Polityka prywatności

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), pragniemy poinformować o zasadach postępowania z danymi osobowymi w P.T.S „INTRASPED” Sp. z o.o., oraz o prawach przysługujących osobom, których dane dotyczą:

1. Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Transportowo Spedycyjne Intrasped Sp. z o.o. z siedzibą w Solcu Kujawskim, ul. Unii Europejskiej 4, 86-050 Solec Kujawski, dalej „Administrator” lub „INTRASPED”.
Z Administratorem można się skontaktować poprzez e-mail wysłany ze strony internetowej www.intrasped.pl, telefonicznie pod numerem telefonu + 48 52 387 66 96 lub pisemnie na adres siedziby Administratora;

2.        Podstawami prawnymi i celami przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora mogą być:

1)           Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj.: przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody w celu przesyłania Pani/Panu za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-mail, sms, mms), przy wykorzystaniu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (telefon, komputer) treści marketingowych, w tym informacji handlowych INTRASPED, jego usługach, organizowanych wydarzeniach, w tym także newsletterów.

2)           Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj.: – przetwarzanie danych odbywa się ze względu na niezbędność tego przetwarzania do wykonania umowy, jeśli zawarta została z Panią/ Panem umowa dotycząca współpracy, lub umowa dotycząca produktów oferowanych przez INTRASPED,

3)           Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj.: – przetwarzanie danych odbywa się ze względu na konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, tj.: w celu realizacji obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa;

4)           Art. 6 ust.1 lit. f) RODO, tj.: – przetwarzanie danych odbywa się ze względu na prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na udzielaniu odpowiedzi na pytania, dostarczaniu treści informacyjnych na temat swojej działalności, oraz oferowanych przez siebie produktów i usług na żądanie zainteresowanych osób;

5)           Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj.: – przetwarzanie danych odbywa się ze względu na prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu analiz i statystyk w celu poprawy świadczonych usług oraz wprowadzaniu nowych usług;

6)           Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. – przetwarzanie danych odbywa się ze względu na prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na obronie przed roszczeniami.

3.        Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na zasadzie dobrowolności i będą przetwarzane tylko tak długo, jak długo są niezbędne do realizowania w/w celów lub do momentu, gdy wyrazi Pani/Pan skuteczny sprzeciw wobec ich przetwarzania lub cofnie Pan/Pani zgodę. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.

4.        Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane naszym parterom handlowym, w szczególności dostawcom rozwiązań informatycznych, podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi agenckie, prawne, kurierskie lub pocztowe wyłącznie w związku z realizacją naszych celów.

5.        Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych osobowych. Przysługuje ponadto Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych – w przypadku gdy przetwarzanie danych opiera się na art.6ust.1lit.e) lub f) RODO. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego osoba, której dane dotyczą ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

6.        Jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody możne nastąpić poprzez przesłanie informacji drogą e-mail lub pisemnie na adres Administratora,

7. W razie konieczności przekazywania Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich, dane będą przekazywane jedynie do państw, co do których Komisja Europejska wydała decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony lub na podstawie standardowych klauzul umownych przyjętych decyzją Komisji Europejskiej,

8.        Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, mających wpływ na sytuację prawną,

9.        W przypadku gdy uzna Pani/ Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez INTRASPED narusza przepisy RODO przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.